โครงการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการบริการอาหาร (แก้วเกษตร)

The Project of Food Service Standard Laboratory

บริการวิชาการ / Academic Service

• ปฏิบัติการรายวิชา
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมงปฏิบัติการ
01017411 การจัดการระบบบริการอาหาร (Food Service System Management) 3 (1-6) Thu. / Fri.
คำอธิบายรายวิชา / Course Description

ระบบการบริการอาหารในสถานประกอบการ ระบบการจัดซื้อ การตรวจรับ การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายวัตถุดิบ การจัดการครัวและสุขาภิบาล การฝึกปฏิบัติการจัดการประกอบอาหารจำนวนมาก การศึกษานอกสถานที่

Food service system in premises. Purchasing, receiving, storing and issuing raw material systems, kitchen and sanitation managements. Mass food production practice. Field trip required.

เค้าโครงรายวิชา ชั่วโมงปฏิบัติการ / Course Outline (in Operation)

ระบบการบริการอาหารในสถานประกอบการ ระบบการจัดซื้อ การตรวจรับ การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายวัตถุดิบ การจัดการครัวและสุขาภิบาล การฝึกปฏิบัติการจัดการประกอบอาหารจำนวนมาก การศึกษานอกสถานที่

  1. การจัดทำตำรับอาหารมาตรฐาน
  2. การจัดซื้อ การตรวจรับ การเก็บรักษา และการเบิกจ่าย
  3. การจัดการบริการอาหารจานหลักแบบไทย
  4. การจัดการบริการอาหารจานหลักแบบนานาชาติ
  5. การจัดการบริการอาหารว่างแบบไทย
  6. การจัดการอาหารว่างแบบนานาชาติ
  7. การจัดการบริการอาหารหวาน
  8. การจัดการบริการอาหารตามสั่ง
  9. การจัดการบริการอาหารเป็นชุด
10. การวิเคราะห์ผลเชิงธุรกิจ
11. การจัดการบริการอาหารในโรงพยาบาล
12. การตรวจสอบด้านสุขาภิบาล
13. การศึกษาความต้องการผู้บริโภค
14. การประเมินคุณภาพการบริการ
15. การจัดทำแบบสรุปการบริการ

นิสิต / นักศึกษา ฝึกงานโครงการฯ

นิสิต นักศึกษา ที่สนใจฝึกงานในโครงการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการบริการอาหาร (แก้วเกษตร) สอบถามได้ที่ โทร.0-2579-0113 ต่อ 2016 ตามวันและเวลาราชการ