โครงการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการบริการอาหาร (แก้วเกษตร)

The Project of Food Service Standard Laboratory

Quality Assurance


- Handbook
- Food Safety and Sanitation
- Service Standardization
- ร่วมรณรงค์ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”
- มาตรฐาน 5ส / 5s (สะสาง / สะดวก / สะอาด / สุขลักษณะ / สร้างนิสัย)