โครงการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการบริการอาหาร (แก้วเกษตร)

The Project of Food Service Standard Laboratory

Corporate Social Responsibility

- ร่วมบริจาคสร้างโรงอาหาร และโต๊ะเรียนหนังสือเพื่อน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ได้ที่ เคาน์เตอร์ชำระเงิน “แก้วเกษตร” นะคะ