โครงการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการบริการอาหาร (แก้วเกษตร)

The Project of Food Service Standard Laboratory

ประวัติความเป็นมา

โครงการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการบริการอาหาร (แก้วเกษตร) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการอนุมัติโครงการฯ ตามที่เสนอขออนุมัติโครงการฯ ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๖) เป็นผู้ร่าง โครงการฯ

ห้องอาหารแก้วเกษตร เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมี ดร.ชนิดา ปโชติการ เป็นประธานกรรมการการบริหารโครงการฯ ซึ่งมีขอบเขตของการบริการอาหาร แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ได้แก่ ครัวข้าวแกง ครัวอาหารตามสั่ง ครัวอาหารจานเดียว ครัวขนมหวาน-เครื่องดื่ม ครัวก๋วยเตี๋ยว และครัวจัดเลี้ยง

ปรัชญา

“ อาหารปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง คุณภาพชีวิตดี ”

วิสัยทัศน์

การพัฒนาและบริการวิชาการด้านทักษะการจัดการระบบการผลิตและการบริการอาหารอย่างมีมาตรฐาน เพื่อเสริมประสบการณ์การทำงานร่วมกันอย่าง มีประสิทธิภาพ คุณธรรม และจริยธรรม

พันธกิจ

1) ฝึกให้นิสิตปฏิบัติการด้านธุรกิจอาหาร และเป็นสถานที่ฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกทักษะ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพ
             เพื่อการประกอบอาชีพ

2) เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านมาตรฐานการบริการอาหารให้นิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป

KC_Logo
(ตราสัญลักษณ์โครงการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการบริการอาหาร (แก้วเกษตร) ที่ใช้ในปัจจุบัน)

รายนามคณะกรรมการบริหารงานโครงการฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง (พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน)

• คณะกรรมการบริหารงานโครงการฯ ชุดที่ 1
( พ.ศ. 2544 - 2546 )

ดร.ชนิดา ปโชติการ

Miss Chanida Pachotikarn (Ph.D.)

ประธานโครงการฯ

Project President

• คณะกรรมการบริหารงานโครงการฯ ชุดที่ 2
( พ.ศ. 2547 - 2551 )

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

Associate Prof. Tasanee Limsuwan

ประธานโครงการฯ

Project President

• คณะกรรมการบริหารงานโครงการฯ ชุดที่ 3
( พ.ศ. 2551 - 2553 )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ

Assistant Prof. Anchanee Utaipatanacheep

ประธานโครงการฯ

Project President

• คณะกรรมการบริหารงานโครงการฯ ชุดที่ 4
( พ.ศ. 2553 - 2554 )

อาจารย์ ดร.น้องนุช ศิริวงศ์

ประธานโครงการฯ

อาจารย์ ดร.ศิริพร เรียบร้อย

รองประธานโครงการฯ (ฝ่ายประกันคุณภาพ)

อาจารย์ฤทัย เรืองธรรมสิงห์

รองประธานโครงการฯ (ฝ่ายการตลาดและจัดเลี้ยง)

อาจารย์อำพร แจ่มผล

รองประธานโครงการฯ (ฝ่ายการเงินและบัญชี)

รองศาสตราจารย์ สิริพันธุ์ จุลกรังคะ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขนิษฐา พูนผลกุล

กรรมการ

อาจารย์ ดร.มาริษา ภู่ภิญโญกุล

กรรมการ

• คณะกรรมการบริหารงานโครงการฯ ชุดที่ 5
( พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน )

อาจารย์ฤทัย เรืองธรรมสิงห์

ประธานโครงการฯ

อาจารย์ ดร.ศิริพร เรียบร้อย

รองประธานโครงการฯ (ฝ่ายประกันคุณภาพ)

อาจารย์ ดร.น้องนุช ศิริวงศ์

รองประธานโครงการฯ (ฝ่ายการตลาดและจัดเลี้ยง)

อาจารย์อำพร แจ่มผล

รองประธานโครงการฯ (ฝ่ายการเงินและบัญชี)


คณะกรรมการบริหารงาน (ชุดปัจจุบัน) / Board of Administrators

อาจารย์ฤทัย เรืองธรรมสิงห์

ประธานโครงการฯ
Project President

อาจารย์ ดร.ศิริพร เรียบร้อย

รองประธานโครงการฯ (ฝ่ายประกันคุณภาพ)
Vice President / Quality Assurance

อาจารย์ ดร.น้องนุช ศิริวงศ์

รองประธานโครงการฯ (ฝ่ายการตลาดและจัดเลี้ยง)
Vice President / Marketing and Catering

อาจารย์อำพร แจ่มผล

รองประธานโครงการฯ (ฝ่ายการเงินและบัญชี)
Vice President / Finance and Accounting

ผู้จัดการ-พนักงาน / Manager-Staffs

นายสิลา พันธุ์บุญรัตน์

ผู้จัดการร้าน
Store Manager

นางสาวกนกวรรณ นกวอน

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ฝ่ายจัดเลี้ยง
Store Assistant Manager / Catering

นางสาวภัทรวดี บูรณะอุดม

ฝ่ายการเงิน และ พัสดุ
Finance and Parcel Work Officer

นาย ******

ฝ่าย ******
General Officer

นางสาวรัตนา สุทธินา

หัวหน้าแผนกครัวข้าวแกง
Chief of General Staff / Rice with Curry Kitchen

นางอุษา ระยับศรี

หัวหน้าแผนกครัวอาหารตามสั่ง
Chief of General Staff / A La Carte Kitchen

นางราตรี บุญศิริ

พนักงาน แผนกครัวข้าวแกง
General Staff / Rice with Curry Kitchen

นางทองมา อาจมูลา

พนักงาน แผนกครัวอาหารตามสั่ง
General Staff / A La Carte Kitchen

นางสังเวียน ทองกำพร้า

พนักงาน แผนกแม่บ้าน และ บริการลูกค้า
General Staff / Housekeeper and Customer Care

นางสาวระบาย สมประสงค์

พนักงาน แผนกภาชนะและอุปกรณ์
General Staff / Kitchen Utensils

นางสุริยา จันทร์กระจ่าง

พนักงาน แผนกครัวก๋วยเตี๋ยว และ อาหารจานเดียว
General Staff / Noodle and One Course Kitchen

นางสาวอัญชลี แสงน้ำรัก

พนักงาน แผนกครัวข้าวแกง
General Staff / Rice with Curry Kitchen

นางสาวขวัญหทัย บุญเจน

พนักงาน แผนกครัวข้าวแกง
General Staff / Rice with Curry Kitchen

นางสาว ******

พนักงาน แผนกครัวข้าวแกง
General Staff / Rice with Curry Kitchen