โครงการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการบริการอาหาร (แก้วเกษตร)

The Project of Food Service Standard Laboratory

ติดต่อเรา

โครงการห้องปฎิบัติการมาตรฐานทางการบริการอาหาร (แก้วเกษตร)
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ (งามวงศ์วานประตู 1) บริเวณด้านหลัง
โทรศัพท์02-579-0113 ต่อ 2016  / สายด่วน084-663-0304 / แฟกซ์02-942-8867
e-mail: kaewkaset_ku@hotmail.com

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Contact

The Project of Food Service Standard Laboratory
Department of Home Economics, Faculty of Agriculture, Kasetsart University Bangkhen Campus
1st Fl., Wittayaborikarn Building (Ngamwongwan Gate1)

50 Ngamwongwan Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 10900
Office:+662-579-0113 ext.2016  / Mobile:+668-4663-0304 / Facsimile:+662-942-8867
e-mail: kaewkaset_ku@hotmail.com